o nas

Solidarność. Podaj dalej! to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ we Francji, Hiszpanii, Polsce, Chorwacji, Włoszech oraz Słowenii. Akcja po raz pierwszy miała miejsce we Francji w 2002 r. z inicjatywy La ligue de l'enseignement. Od tamtej pory organizowana jest co roku – jako pozytywna odpowiedź na negatywne zjawiska społeczne, takie jak rasizm czy wykluczenie. Za pomocą prostych działań edukacyjnych – przesyłanie wiadomości z wyrazem solidarności przez uczniów i uczennice do losowo wybranych osób – staramy się pokazać, jak ważna i cenna jest różnorodność w społeczeństwie. Mechanizm działania przypomina wysyłanie listu w butelce.  

W ramach projektu uczniowie i uczennice uczestniczą w zajęciach z krytycznego myślenia, analizy zdjęć i warsztatach pisarskich w efekcie, których powstają kartki solidarnościowe. Nauczyciele i nauczycieli prowadzą rozmowy z młodymi osobami m.in. na temat dyskryminacji, migracji, biedy, wolontariatu. Odbiorcy kart zachęcani są do przekazania wiadomości zwrotnych koordynatorom akcji, czyli organizacjom partnerskim – w Polsce – Fundacji Szkoła z Klasą. 

W roku szkolnym 2017/2018 w programie wzięło udział około 150 tys. uczniów i uczennic. Tematem przewodnim były problemy globalne. Po wspólnej dyskusji młode osoby wysyłały kartki pocztowe z wyrazem solidarności do osób ze swoich społeczności lokalnych. 

Ligue de l’enseignement – Francja

Ligue de l’enseignement  to jedna z największych organizacji zajmujących się edukacją nieformalną we Francji. Organizacja powstała w 1866 r. w celu zagwarantowania dostępu do edukacji dla wszystkich, bez względu na wiek czy pochodzenie etniczne bądź społeczne. Zajmuje się promowaniem społeczeństwa świeckiego, solidarności społecznej i aktywnego obywatelstwa. 30 tys. członków należących do 102 federacji wchodzących w skład organizacji prowadzi działania z zakresu kultury, edukacji (w tym idei uczenia się przez całe życie), mediów, pracy społecznej, zajęć rekreacyjno-edukacyjnych, środowiska i zrównoważonego rozwoju, sportu oraz solidarności międzynarodowej. 

Fundacja Cives – Hiszpania

Fundacja Cives od ponad dziesięciu lat walczy o osiągnięcie pełnej odpowiedzialności obywatelskiej w socjaldemokratycznym państwie prawa. Specjalizuje się w promowaniu wartości związanych z edukacją, którą widzi jako sposób na wykształcenie obywateli i obywatelek wyznających wartości demokratyczne oparte o solidarność, krytyczne myślenie, międzykulturowość i tolerancję. Pola działania Fundacji obejmują edukację na rzecz demokratycznego obywatelstwa i ochrony praw człowieka, a także promowanie obywatelstwa europejskiego poprzez inicjatywy, których celem jest przybliżanie instytucji unijnych i działanie na rzecz konsolidacji demokracji uczestniczącej. 

Centre for Peace Studies (Centrum Badań nad Pokojem) – Chorwacja

Centrum Badań nad Pokojem (CPS) to stowarzyszenie obywateli o profilu non-profit, którego działania dążą do wprowadzenia zmian społecznych opartych na zasadach niestosowania przemocy, budowania pokoju i poszanowania praw człowieka. Centrum łączy działania edukacyjne z badaniami, rzecznictwem i aktywizmem obywatelskim. CPS interesuje się przede wszystkim polityką, badaniami opartymi na aktywności społecznej w dziedzinach praw człowieka, budowania pokoju i edukacji. Skupia się na promowaniu i wspieraniu takich wartości, jak sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka i akceptacja różnic. Do trzech flagowych programów CPS należą: walka z ksenofobią, rasizmem i dyskryminacją etniczną; edukacja na rzecz pokoju i niestosowania przemocy; szerzenie solidarności społecznej i ekonomicznej oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa. 

Fundacja Szkoła z Klasą – Polska

Fundacja Szkoła z Klasą to ekspercka organizacja non-profit z siedzibą w Warszawie. Zespół Fundacji składa się ze specjalistów i specjalistek w dziedzinie edukacji i zarządzania innowacyjnymi projektami w skali kraju. Fundacja Szkoła z Klasą powstała w 2015 r. na kanwie największego i jednego z najbardziej skutecznych programów edukacyjnych w Polsce – projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Gazetą Wyborczą. Działania Fundacji obejmują ponad 8500 szkół, 100 tys. nauczycieli i nauczycielek oraz milion uczniów i uczennic. 

Celem Fundacji jest rozwijanie programów edukacyjnych dostosowanych do współczesnego świata, promowanie otwartych, zaangażowanych szkół, które poruszają problemy społeczne; rozwijanie umiejętności na miarę XXI wieku w polskich szkołach; poprawianie jakości szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek oraz umożliwianie im dalszego rozwoju zawodowego; działanie na rzecz zwiększenia prestiżu zawodu nauczyciela; podkreślanie i promowanie działań dyrektorów szkół, nauczycieli i innych osób działających na rzecz rozwijania dobrych praktyk edukacyjnych w Polsce i zagranicą; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; wzmacnianie misji obywatelskiej szkoły; budowanie więzi między szkołami a społecznościami lokalnymi. 

Humanitas (Centre for global learning) – Słowenia

Humanitas to organizacja pozarządowa założona w 2000 r. Misją organizacji jest budzenie świadomości na temat globalnych problemów, promowanie integracji i odpowiedzialności społecznej. Do kluczowych działań centrum należą edukacja globalna, projekty z zakresu współpracy rozwojowej i sprawiedliwy handel. Humanitas prowadzi warsztaty w szkołach (zarówno dla uczniów i uczennic, jak i nauczycieli i nauczycielek) z zakresu edukacji globalnej i różnic międzykulturowych, w ramach których mówi o prawach człowieka, uprzedzeniach, stereotypach, mowie nienawiści, dyskryminacji i migracji. Na płaszczyźnie międzynarodowej Humanitas jest aktywnym członkiem sieci EPTO (European peer training organization), która organizuje szkolenia antydyskryminacyjne. Jest także krajowym przedstawicielem w grupie roboczej CONCORD HUB 4 ds. globalnego obywatelstwa i zaangażowania publicznego. Humanitas to również jeden z założycieli słoweńskiej platformy pozarządowej SLOGA (www.sloga-platform.org/sloga/en), w ramach której odpowiada za koordynowanie grupy roboczej ds. edukacji globalnej. Organizacja przystąpiła do projektu Solidarność. Podaj dalej!, ponieważ szczerze wierzy w solidarność i współpracę w oparciu o świadome działania. Projekt ma dla niej wartość dodaną a przyświecający mu cel jest zbieżny z dotychczasową aktywnością organizacji w szkołach. 

ARCI A.P.S. – Włochy

Associazione Arci  to włoska organizacja na rzecz awansu społecznego założona w 1957 r. Działa ona na terenie całego kraju i liczy około miliona członków i członkiń. Składa się z 17 komitetów regionalnych, 115 komitetów lokalnych i 4 400 klubów rekreacyjnych i kulturowych. Główne dziedziny działań organizacji to:

kultura – misją Arci jest umożliwianie organizacji wydarzeń rekreacyjnych i kulturowych, takich jak wydarzenia muzyczne, taneczne, teatralne, filmowe, związane z literaturą, różnego rodzaju kursy, programy i inicjatywy kulturowe;

edukacja, szkolenia, badania naukowe – tu działania obejmują tematykę kulturową (muzyka, teatr, literatura, wideo, języki, itd.), społeczną (organizowane ad-hoc kursy szkoleniowe dla konkretnej grupy docelowej: podmiotów społecznych, interkulturowych, itp.);

imigracja, prawo do azylu i walka ze wszelkimi formami dyskryminacji i rasizmu – kampanie uświadamiające, upodmiotowienie migrantów, wsparcie inicjatyw samoorganizacji migrantów.

W ciągu ostatnich 5 lat Arci zrealizowało wiele działań edukacyjnych w szkołach w celu wzmocnienia kompetencji społecznych młodych ludzi. Elementem wspólnym dla wszystkich tych inicjatyw było uczenie nowych pokoleń o tym, że należy szanować różnorodność i przeciwstawiać się dyskryminacji osób odmiennych od nas samych (głównie migrantów i migrantek). Organizacja stara się wdrażać te idee poprzez dekonstrukcję stereotypów, które najczęściej wynikają z braku widzy i strachu.